خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27308   بروزرسانی: 05-03-1403

Ali Ganjloo
علی گنجلو
دانشیار

پست الکترونيکی
aganjloo@znu.ac.ir      aganjloo@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ganjloo-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2383

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی کدپستی 38791-45371

 

رتبه علمی: دانشیار پایه 13

H-Index=18