خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13301   بروزرسانی: 22-03-1403

Mohsen Zandi
محسن زندی
دانشیار

پست الکترونيکی
Zandi@znu.ac.ir      Mohsen.zandi@hotmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zandim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2415

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذائی، صندوق پستی 38791-45371

 

Google Scholar: https://scholar.google.co.th/citations?hl=en&user=8QchhzIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

H index: 16

SCOPUS Research ID56521251900

H index: 13

Web of Science Research ID: S-8060-2019

H index: 11

ORCID Research ID: 0000-0002-6462-6227

https://orcid.org/0000-0002-6462-6227

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mohsen-Zandi-2

H index: 13

ISC Research ID: IR-0000-RL-FFDDDEEC