راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن صنایع غذایی    
مدیرگروه صنایع غذایی

-
2383
دفترگروه صنایع غذایی

-
2383
آزمایشگاه فرآوری مواد غذایی

صالحی - لیلا
4023


ارتباط با صنایع غذایی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید